bannerPos

Et generationsskifte bliver bedre af et tværfagligt samarbejde

Foto: Colourbox
28-10-2020 12:11

Der er mange gode grunde til at overveje og gennemføre et generationsskifte af din virksomhed. Typisk er der både personlige, økonomiske samt skatte- og afgiftsmæssige grunde, som alle spiller afgørende ind - og det er både for sælger og køber.

Af advokat Lars Rafn og driftsøkonom Ole Maagaard Pedersen, KHL

GENERATIONSSKIFTE At skrive en artikel om generationsskifte kan være et vidt begreb og rumme uanede mængder af specifikke spørgsmål, vurderinger, problemstillinger og svar. Fælles er dog, at du som virksomhedsejer skal passe på med at komme for sent i gang med at overveje, undersøge og planlægge et generationsskifte af virksomheden, eller for den sags skyld andre aktiver.

I denne artikel fokuseres der på de skatte- og afgiftsmæssige muligheder ved at have gennemført et generationsskifte af virksomheden i rette tid, så de tilbageværende aktiver (i form af for eksempel kontanter, sommerhus og værdipapirer) også kan overdrages mest fordelagtigt for begge parter til næste generation.

At selve generationsskiftet af virksomheden skal gennemføres bedst muligt under hensyntagen til både den ældre og yngre generation, siger sig selv. At de tilbageværende aktiver overgår til den yngre generation enten i levende live eller efter et dødsfald er næsten et uundgåeligt skridt, og bør indgå i overvejelserne. 

 

Skattefrit bo

Ifølge de skatte- og afgiftsmæssige regler kan der (forudsat visse betingelser er opfyldte) opnås store besparelser ved at planlægge overdragelser til den yngre generation af de tilbageværende aktiver. Aktiver, der som udgangspunkt kun ville kunne overdrages med samtidig betaling af skat, kan ved overdragelse i dødsfaldssituationen være fritaget for skat.

Dette kræver, at værdien af de tilbageværende aktiver, efter at der eventuelt er gennemført et generationsskifte af virksomheden, ligger under et beløb på 2.966.200,00 kr. (2020-tal). Beløbet opgøres som værdien af nettoformuen og brutto aktiver (beløbet fordobles til 5.932.400,00 kr., hvis arvelader har siddet i uskiftet bo). I givet fald vil et dødsbo kunne sælge aktiver skattefrit (ellers skattepligtige), altså uden betaling af skat af gevinster, hvor der ellers skulle betales 42 procent eller 50 procent. 

Et skattefrit bo skal ikke betale skat af fx aktieavance eller ejendomsavance. Der skal dog i stedet betales boafgift (arveafgift), men boafgiften er lavere (0 procent, 15 procent eller 36,25 procent afhængig af, hvem der skal arve). Selv efter arveafgift kan der derfor være store beløb at spare ved at bringe formuen ned under beløbsgrænsen.

 

Skattefri gaver

Den nemmeste måde at nedbringe sin formue på, ud over generationsskifte af virksomheden, er ved at give gaver. Et ægtepar kan årligt hver give afgiftsfrie gaver til hvert barn og barnebarn m.fl. for 67.100,00 kr. (2020 tal) og 23.500,00 kr. (2020 tal) til hvert svigerbarn. Der kan altså overføres betydelige beløb inden for en kortere årrække. 

Gaver kræver, at der er midler at kunne give af. Hvis formuen måske til dels er bundet i mursten, kan der være mulighed for, og i øjeblikket ikke specielt dyrt, at belåne fast ejendom for at give kontante gaver. Oprettelse af ”gavegældsbreve”, hvori den ældre generation erkender at skylde gavebeløbene, er ikke en hensigtsmæssig måde at ”flytte” penge til den yngre generation. Disse gældsbreve kan nemlig ikke uden videre anerkendes som reel gæld i forbindelse med en boopgørelse.

 

Redskaber til generationsskifte  

Et tværfagligt samarbejde mellem advokat og økonomikonsulent er vejen frem til at sikre, at man får et komplet overblik over, hvordan de resterende aktiver kan skiftes bedst muligt. Endvidere skaber det også et overblik over, hvornår det er mest fordelagtig at få dem skiftet.

Økonomiafdelingen udarbejder selvfølgelig i første omgang grovbudgetter for den yngre generation for at vurdere, hvorledes økonomien ser ud de kommende år efter et generationsskifte. Efterfølgende udarbejdes der likviditetsbudgetter til almindelig likviditetsstyring. Lige så vigtigt er udarbejdelse af budgetter for den ældre generation. Dette kan gøres i den detaljeringsgrad, der er behov for.

Vores økonomiafdelingen kan ved hjælp af et særligt pensionsprogram kaldet ”Senior Wealth” modellere indtægter og udgifter i forhold til de pensionsopsparinger familien har, både offentlige og private pensioner. Derved kan der skatteoptimeres på lang sigt, blandt andet om der skal indskydes på ophørspension, eller det er bedst at betale skatten med det samme.

 

Vurdering af om generationsskiftet kan bære

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetterne for den yngre generation vurderes typisk også i første omgang om generationsskiftet er muligt i forhold til at opnå finansiering fra de finansielle samarbejdspartnere. 

Typiske tjekpunkter er, at der i løbet af fem år skal kunne opnås en soliditet på over 20 procent, produktionsnøgletallene skal være bedre end landsgennemsnittet og bedriften skal kunne holde til 10 procents fald i prisen på produkterne. 

Hvis der kan sætte flueben ud for disse tjekpunkter, vil der være bedre mulighed at få generationsskiftet finansieret. 

 

Personlige tanker i forbindelse med generationsskifte 

Det er yderligere vigtigt, at der er åbenhed omkring generationsskiftet i familien. Her kan økonomikonsulenten og advokaten også være behjælpelige med at forklare de tekniske elementer i overdragelsen, sådan at der ikke opstår uoverensstemmelser i familien efterfølgende.

Her forklares blandt andet, hvordan virksomhedsaktiverne som udgangspunkt så vidt muligt søges bevaret i virksomheden og de private aktiver bevares ved sælger så vidt muligt. Skiftet af de tilbageværende private aktiver kan derefter gøres med ovenstående skitserede muligheder.
 

0

Husdyrauktion – nu med afstand og mundbind

Corona-restriktioner på Husdyrauktionen i Brørup. I lighed med krav om brug af mundbind i butikker og butikscentre, er der indført krav om brug af mundbind ved ophold i alle indendørs haller tilknyttet Brørup Husdyrauktion.

Venstre: - Den grønneste landbrugsreform nogensinde

Nye økoordninger kan fremme nye udviklingsmuligheder for dansk landbrug, siger V-parlamentsmedlem Asger Christensen.

Økologisk Landsforening: - Bedre end den gamle landbrugsstøtteordning

Nye regler om økoordninger for landbrugsstøtten belønner indsatser for fælles samfundsgoder for alle EU’s borgere, siger politisk chef i ØL, Sybille Kyed.

Støjberg tvivler på demonstrationerne gør indtryk på Mette Frederiksen

- Den magtarrogance, vi ser i øjeblikket, den bliver vi simpelthen nødt til at sætte ind over for, pointerede Inger Støjberg fra Venstre kort før hun talte i Aarhus lørdag eftermiddag.

Stor opbakning til Aarhus-demonstration

Både landbrug, borgere og politikere bakkede massivt op om lørdagens store traktordemonstration i Aarhus, der var et forsvar for grundloven og en klar protest mod regeringen og statsminister Mette Frederiksen omkring minkhåndteringen

Fokus på kvægbedriftens miljøindsats

Hvordan ser dit landbrugs miljøindsats ud i forhold til andre landbrug der ligner dig? Landbruget er under forandring - og de centrale aktører efterspørger andre og flere informationer end dem, som du typiske har været målt på som landmand, og hvor ikke mindst kvægproducenterne bør være ekstra opmærksomme

Mindre ammoniakudledning fra malkekøer og slagtesvin

Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer har indgået frivillige aftaler med mål om at nedbringe ammoniakudledningen fra landbruget – herunder kvægbruget

Hønsehold i vinterkulden

Ifølge Velas, er der ingen grund til at bekymre sig om kolde hønsefødder i de kolde vintermåneder.

Brødre-trio er både familie og kolleger inden for grovvarer

Jens, Kjeld og Hans Lund har hver især gjort karriere inden for grovvarebranchen. I dag er alle tre brødre ansat i Vestjyllands Andel.

Kyllingerne indtager skoven

Skovkyllinger er et koncept, der lige så stille vinder frem i Danmark. Og produktionsformen har flere fordele for både kyllingerne og klimaet
Side 1 af 74 (1474 artikler)Prev1234567727374Next